Készítse elő okmányait!
Amire szüksége lesz:
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, új típusú kártya formátumú vezetői engedély,
és lakcímkártya
Érvényes útlevél
és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány
Biztosra akar menni
a hiteligénylés kitöltésekor
?
Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során
Elakadt? Kérdése Van?
Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a (partner telfonszáma)
-
es számon
Minél hosszabb, annál kevesebb! - THM 9,92%*
Referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.
*Minél hosszabb futamidőt választ, annál kedvezőbb a kamatozás!
Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 9,50 %-tól 34,05 %-ig (THM: 9,92%-tól 39,90%-ig). Kezelési díj: 0 Ft. Az
igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész befizetése
nélkül, 200 001 Ft-tól
300 000 Ft-ig minimum a vételár 10%-a, 300 001 Ft felett minimum a vételár 20%-a.
Az Elektrikó Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a
hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési
feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
Érvényes: 2017. október 01. napjától visszavonásig.
Reprezentatív példa 2
500 000 Ft-
os vételár esetén:
Önrész:
500 000 Ft
Kezelési díj
:
0 Ft
H
itelösszeg:
2 000 000 Ft
Referencia THM:
39,90 %
Futamid
ő:
36 hónap
Havi
törlesztő részlet
:
89 399 Ft
Fi
x, éves ügyleti kamat:
34,05 %
A fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
3 218 364Ft
Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen
Hitelajánlatunk
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi
követelményeknek:
Természetes személy
18. életévét betöltötte
Magyarországon levő állandó lakcím
I
gazolt, rendszeres jövedelem
T
artózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
M
unkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
M
unkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
1.
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkárt
ya,
új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya,
vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány
2.
Lakcímet igazoló egyéb okmányok
Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat
vagy
vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla
vagy
gáz
-, villany-
, víz
-
, kábeltelevízió
-
, táv
-
-
, közös költség
-
, vagy vezetékes internetszámla.
(A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)
3.
Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó
egyéb munkáltatói igazolás)
Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő munkaviszonyból származó jövedelmét, vagy
nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére, vagy az
ügyfél házastársával közös
nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól
Ha Ön egyéni vállalkozó
vagy cégtulajdonos
Vállalkozók esetében az adóhatóság által érkeztetett előző évi Szja
-
bevallás, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, vagy utazási igazolvány és nyugdíjszelvény, vagy tárgy évi év
eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás
megállapításáról szóló határozat.
Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő
felhatalmazást ad csoportos beszedésre
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti.
Feltételek és
dokumentumok
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
:
Cetelem dokumentumok:
Linkek
JTM mu
tató
Tájékoztató
(független közvetítő)
a) cégnév:
Elektrikó Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
székhely:
2115 Vácszentlászló; Zsámboki utca hrsz. 047/3.
levelezési cím:
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP
Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, központi fax: (36-1) 4899-102, E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu
)
b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
c) Társaságunk és a Társaságunk által a közvetítői tevékenység során igénybe vett, Társaságunkkal
megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége
során okozott kárért Társaságunk felel.
d) Társaságunk többes ügynökként a Magyar Cetelem Zrt, illetve a/z/ OTP Bank Nyrt., Budapest Bank
Zrt. megbízó megbízásából jár el.
e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez
kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a
pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása
(hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt
f) Társaságunk többes ügynökként a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a
megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.
g) Társaságunk biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy
más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
Társaságunk a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak
nyitvatartási idejében, ennek hiányá4ban a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (Hétfő) 8 órától 20
óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli
panaszt folyamatosan fogadja. Társaságunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet Társaságunk a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen
közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek
megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról jegyzőkönyvet
vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek
átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra
vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással
ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi
Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó -
jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E
célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében
h) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő -
szolgáltatása ellenértékeként számít fel: kiszállítás ára.
Társaságunk az ügyfél számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő -
szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.
Ügynöki tájékoztató